danger.jpg

Gevaarlijke stoffen

Als werkgever moet u uw werknemers beschermen tegen alle gevaren die er binnen uw bedrijf kunnen voorkomen. Eén van die gevaren is het omgaan met gevaarlijke stoffen en zeker als het gaat om CMR (Carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) stoffen. Deze stoffen kunnen ongewenste effecten veroorzaken bij medewerkers en de wetgever geeft duidelijk in de wet- en regelgeving aan dit niet mag of zou kunnen plaatsvinden. 

Om welke stoffen gaat het?
Alle (gevaarlijke) stoffen die in uw bedrijf voorkomen (of voor kunnen komen) en waaraan uw werknemers blootgesteld (kunnen) worden en waar mogelijk gezondheidsschade uit kan voortvloeien. Dit betreft dus alle stoffen die gemaakt en gebruikt worden, maar ook stoffen die tijdens het proces kunnen ontstaan (zoals bijvoorbeeld tussen- of verbrandingsproducten). Het gaat hierbij niet alleen om enkelvoudige stoffen, maar ook om samenstellingen van stoffen. Het doel is om een risico-inschatting en een blootstellingsbeoordeling te maken. Uiteindelijk moet bepaald worden welke (gezondheids)risico’s uw werknemers lopen als ze met gevaarlijke stoffen moeten werken of in een omgeving werken waar gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Om deze risico inschatting en blootstellingsbeoordeling te maken moet u informatie verzamelen die betrekking heeft op de eigenschappen van de stof en de wijze waarop met de stof gewerkt wordt binnen uw bedrijf. De Arbo-wet geeft duidelijk aan dat er een registratie moet plaatsvinden en dat u als werkgever een blootstellingsbeoordeling moet maken. Uit die blootstellingbeoordeling moet blijken hoe u de werknemer het beste kan beschermen.